Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Artikel 3 – Het aanbod
 • Artikel 4 – De overeenkomst
 • Artikel 5 – Conformiteit en garantie
 • Artikel 6 – Levering en uitvoering
 • Artikel 7 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 8 – Klachtenregeling
 • Artikel 9 – Geschillen
 • Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
ACE Agenda: de entiteit welke promotiewerkzaamheden aanbiedt voor diverse evenementen, en gevestigd is aan Mercatorstraat 155-4, 1053 RD te Amsterdam. ACE Agebda is ingeschreven in de KvK onder nummer 6674028

Promotiewerkzaamheden: de activiteiten die de ambassadeurs zullen verrichten, hieronder valt onder andere het delen van (flyers van) het evenement op sociale media en daarbij het betreffende evenement taggen.

Ambassadeurs: degenen die op sociale media de promotiewerkzaamheden zullen verrichten.

Bezoekers: de bezoekers die op het betreffende evenement aanwezig zullen zijn. Hieronder vallen ook de medewerkers die voor het evenement zijn ingehuurd, onder wie ook: horecapersoneel, beveiligingspersoneel, ticketscanners.

Ambassadeur: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de ambassadeur of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat ambassadeur en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en ambassadeur.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de ambassadeur beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de ambassadeur zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de ambassadeur mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de ambassadeur duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

–  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

–  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

–  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

–  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de ambassadeur te raadplegen is;

–  de manier waarop de ambassadeur, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

–  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

–  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de ambassadeur deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

–  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 4 – De overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de ambassadeur van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de ambassadeur het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de ambassadeur de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de ambassadeur elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de ambassadeur aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de ambassadeur de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de ambassadeur op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

–  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de ambassadeur met klachten terecht kan;

–  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de ambassadeur van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

–  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

–  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de ambassadeur heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

–  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

4.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5 – Conformiteit en garantie

5.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

5.2 Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de ambassadeur op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 6 – Levering en uitvoering

6.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de ambassadeur aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

6.3 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de ambassadeur geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de ambassadeur geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 7 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

7.1 De ambassadeur kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

7.2 De ambassadeur kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

7.3 De ambassadeur kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

–  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

–  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

–  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging 

7.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

7.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de ambassadeur deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

7.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de ambassadeur te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

7.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

7.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de ambassadeur na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 8 – Klachtenregeling

8.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de ambassadeur de gebreken heeft geconstateerd.

8.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de ambassadeur een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

8.5 Bij klachten dient een ambassadeur zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Aan het voorleggen van een geschil aan een geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de ambassadeur betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.

8.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

8.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

 

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de ambassadeur waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de ambassadeur woonachtig is in het buitenland.

9.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de ambassadeur zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de ambassadeur op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.